Immateriaalioikeudet

Aineettomien oikeuksien, eli immateriaalioikeuksien, selvittäminen ja hallinta on perusedellytys osaamisen tai tutkimustuloksen hyödyntämisen suunnittelussa.

Oikeuksien omistajuus määrittää sen, kuka näitä oikeuksia voi hyödyntää. Oikeuksien suojaamiseen on useita eri tapoja, joita yhdistelemällä voidaan saada suojauksesta monipuolinen ja vahva. Suojaamiseen ryhtyminen kuitenkin edellyttää suunnitelmallisuutta, koska niiden hakeminen pääsääntöisesti maksaa rahaa ja edellyttää hakijalta omaa aktiivisuutta. Suojausta suunniteltaessa tulee pohtia suojan hyödyntämisen tapa ja käyttö sekä resursointi ja oikea aikataulutus. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat luoneet keksintöoppaan, joka mahdollistaa keksijöille aiheeseen syvällisemmän tutustumisen. Opas on ladattavissa intranet verkossa. Aiheeseen liittyviin kysymyksiin vastauksia tarjoilevat y-kampuksen aineettomien oikeuksien eksperttimme. Ota rohkeasti yhteyttä!

Aikatauluta julkaiseminen oikein

Tulosten julkaiseminen on olennainen osa akateemista tutkimusta ja siten se on osa yliopiston jokapäiväistä toimintaa. Julkaiseminen kuitenkin luo esteen asian suojaamiseksi patentilla tai muilla teollisoikeuksien suojamuodoilla. Tästä syystä ennen julkaisemista on pohdittava, liittyykö tulokseen tarvetta suojaamiselle?

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää tutkimustulosten julkaisemiseen, mikäli tutkimusta rahoitetaan yliopiston ulkopuolisella rahoituksella – kuten Tekes, Suomen Akatemia, EU tai yritykset. Tällaisen tutkimuksen sopimusehtoihin on hyvin usein kirjattu rahoittajille oikeuksia tulosten hyödyntämiselle. Näiden hyödyntämisoikeuksien turvaamiseksi, julkaisutoimintaa on voitu rajoittaa esim. patentointi mahdollisuuden turvaamiseksi. Tutkimustuloksia julkaisevan tutkijan vastuulla on varmistaa, ettei julkaiseminen riko tutkimussopimuksessa sovittuja toiminta- ja julkaisutapoja.

Ongelmatilanteiden välttämiseksi suositellaan, että tutkijat tutustuvat huolellisesti projektisopimuksen julkaisemiseen ja tulosaineistojen käsittelyyn liittyviin määritelmiin. Hyvissä ajoin tehdyt keksintöilmoitukset ja tutkimustulosten esittely rahoittajille mahdollistaa suojaustoimenpiteiden suorittamisen ennen suunniteltua tutkimustuloksen julkaisemista.

Aineettomien oikeuksien muodot

Aineettomat oikeudet jakaantuvat kahteen luokkaan, tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Tekijänoikeus suojaa henkisen työn tuloksena syntyneitä teoksia, kuten tekstiä, piirroksia, valokuvia yms. Tekijänoikeus teokseen syntyy automaattisesti, eikä sitä tarvitse erikseen hakea patentti ja rekisterihallitukselta. Muiden immateriaalioikeuksien (teollisoikeudet) osalta suojaa on haettava erikseen ja se maksaa sekä rahaa, että omaa aktiivista edistämistä. Teollisoikeudellisia suojamuotoja ovat:

  • Patentti (tekninen ratkaisu ongelmaan)
  • Tavaramerkki (tuotteen tai palvelun erottautuminen muista, esim. logo)
  • Hyödyllisyysmalli (tekninen ratkaisu, joka rekisteröidään ilman uutuustutkimusta)
  • Mallioikeus (konkreettisen esineen muotoilun suoja)

Näiden lisäksi on olemassa aineetonta omaisuutta, joka yleensä liittyy liiketoiminnan suojaamiseen. Yrityksen toiminimi ja verkkotunnus ovat soveltamiseltaan hyvin lähellä tavaramerkkiä mutta eivät varsinaisesti ole immateriaalioikeuksia. Henkisen työn tuloksia voidaan hyödyntää myös ilman julkaisemista, jolloin voidaan puhua liikesalaisuuksista.

Suojaa suunnitelmallisesti

Teollisoikeudellisen suojan hakeminen tuleekin suunnitella hyödyntämisen näkökulmasta. Hyödyntämisen perustana voi olla esimerkiksi uuden liiketoiminnan perustaminen, lisensointi ja myynti tai käyttö tutkimuksen taustamateriaalina. Olennaista on suunnitella suojauksen toteutus ja hyödyntäminen huolellisesti, jotta suojaamisen käytetty investointi saadaan hyödynnettyä. Suojaamisen valmistelun tärkeimmät selvitettävät asiat ovat suojaamisen kohteen identifiointi ja omistajuuden määrittely yksiselitteisesti. Myös suunnitelma suojan liiketaloudellisen hyödyntämisen ja suojauksen resursointi on otettava huomioon ennen suojaamisen aloittamista. Yhdistelemällä erilaisia suojamuotoja on mahdollista saada hyvin kattava suoja.

Yliopiston suojauskäytännöt

Yliopiston toiminnan pääpaino on opetuksessa ja tutkimuksessa. Tästä johtuen yliopiston immateriaali-alalla on kohdennettu ainoastaan liiketoiminnallisin perustein tehtävään toimintaan. Yliopisto ryhtyy siis suojaustoimenpiteisiin ainoastaan silloin kun suojauksen kohteelle on tehty uskottava kaupallistamissuunnitelma. Kaupallistamissuunnitelman tulee perustella suojaamisen tarve, hyödyntämisen potentiaali sekä kaupallisen hyödyn periaatteet. Suojauksen kustannukset katetaan ensisijaisesti tutkimus- tai kaupallistamisprojektin tai laitoksen budjetista. Suojaustoimenpiteisiin ryhtyminen edellyttää rehtorin hyväksyntää.