Johdatus yrittäjyyteen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA93-3002 | Kampus: TAMK | Toteutusajankohta: alkaen 01.09.2019

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy yrittäjyyden perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja yrittäjyydessä tarvittaviin taitoihin. Johdanto toimii perustana Yrittäjyyden opintokokonaisuuden muihin jaksoihin. Jakson suoritettuaan opiskelija: – ymmärtää yrittäjyyden moninaisia ilmiöitä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja – osaa kuvata eri yritysmuotoja ja ymmärtää yrittäjyyden keskeiset osaamisalueet – ymmärtää liikeidean kehittämiseen sekä yrityksen toimintaan liittyviä tulevaisuuden trendejä – osaa tarkastella yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Opintojakso toteutetaan yhdistelmänä erilaisia oppimisen menetelmiä: – Vieraililjaluennot – Osallistuminen startup-tapahtumaan

Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen käytännönläheisen opetuksen, kirjallisuuden ja yrittäjyyden arkea avaavien vierailijaluennoitsijoiden avulla. Aiheet: – Tulevaisuuden trendit ja yrittäjän taidot – Innovatiiviset liiketoimintamallit menestystekijänä – Kannattava liiketoiminta ja rahoitus – Yritysmuodot – Born global – Kansainvälinen yritystoiminta – Moderni myynti ja markkinointi : tarinallistaminen, moderni asiantuntijamyynti – Startup –way: Miten syntyy menestyvä startup-yritys, Mitä epäonnistumisista voi oppia?

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija kykenee osoittamaan oppimisraportin tai muun vastaavan, erikseen sovitun tavan avulla omaksuneensa yrittäjyyden keskeiset periaatteet. Hän osaa arvioida omia taitojaan ja motiivejaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Opintojakso on hylätty jos opiskelijalle ei ole kirkastunut yrittäjyyden perusperiaatteet, hän ei tunne aiheen keskeistä käsitteistöä tai yritysmuotoja. Hänellä ei ole ymmärrystä yrittäjyydessä tarvittavista taidoista eikä osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Jaa: