Liiketoimintamallit

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATSTA12 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 02.04.2019

Opintojakso kehittää osallistujien valmiuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja analysoinnissa. Tämä tapahtuu perehtymällä liikeideoiden ja liiketoimintamallien taustalla olevaan ajatteluun, tulokulmiin, yrittämisideoihin ja businesslogiikkaan. Tavoitteena on, että liikeidea ja liiketoimintamallit nähdään paitsi kokonaiskuvauksina yksittäisten yritysten arvontuotannon logiikasta ja kilpailukeinoista, myös luodaan liiketoimintamallien ja liikeidea-ajattelun avulla pohjaa kehittää ja arvioida uusien (start-up) yritysten ja yritysaihioiden ansaintamalleja ja skaalautuvuuspotentiaalia.
Opintojakso on sisällöltään voimakkaasti osallistujien käytännön tekemistä painottava. Työskentelytapana on lukuisiin yksittäisiin case-tapauksiin tutustuminen, sekä niiden toiminnan kuvaaminen, analysointi ja presentointi.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee liikeidea-ajattelun sekä liiketoimintaosaamisen teoreettiset lähtökohdat, ajattelun logiikan ja keskeiset käsitteet. Opiskelija kykenee tuottamaan eri yrityksistä perustason liiketoimintamallikuvauksia, arvioimaan näiden mallien ydinosioita ja eroavaisuuksia, sekä hahmottamaan niiden avulla kasvuun tähtäävien yritysten ansintalogiikoita ja skaalautuvuuspotentiaalia.

Sisältö:

-Liikeidea-ajattelu liiketoimintamallien teoriataustana, logiikkana ja historiallisena juurena.
-Erilaisia liiketoimintamalleja ja logiikoita, sekä muitakin analysointitapoja.
-Liiketoimintamallien laatiminen case-yrityksistä ryhmittäin.
-Case-tapausten presentointi ja analysointi (ryhmätyö).
-Oman oppimisen ja osaamisen kirjallinen evaluointi yksilötyönä laaditun loppuraportin muodossa.

Paikka: Y-kampus Keskusta

Kieli: suomi

Opettaja: Kari Lohivesi, kari.lohivesi@tuni.fi

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=37995

Ilmoittautuminen:

UTA:n opiskelijat: Nettiopsu

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: