Uuden tiedon luominen ja sen työkalut

Opintopisteet: 4 | Tunnus: TLO-35020 | Kampus: Hervanta | Toteutusajankohta: alkaen 27.08.2018

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa uuden tiedon luomiseen liittyvät keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit. Opiskelija ymmärtää uuden tiedon luomiseen liittyvät haasteet sekä yksilöiden että tiimien ja koko organisaation tasolla. Hän ymmärtää keskeisiä haasteita erityisesti uuden tyyppisten innovaatioiden suunnittelun kontekstissa. Opiskelija tuntee erityyppisiä uuden tiedon luomiseen soveltuvia menetelmällisiä toimintatapoja ja työkaluja, ymmärtää näiden merkityksen yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa, ja osaa soveltaa näitä liiketoiminnan kehittämisessä ja erityisesti innovaatiokontekstissa.

Sisältö:

Erilaiset konkreettiset työkalut ja systemaattiset toimintatavat, joilla uutta tietoa ja tietämystä voidaan luoda ja visualisoida (mm. eksperimentointi ja lean start-up)

Skenaariot ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, roadmapit, luova ongelmanratkaisu ja muut toimintatavat uuden tiedon luomisessa

Ihmisten havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvät esteet ja haasteet uuden tiedon luomisessa ja organisaatioiden innovaatiotoiminnassa

Täydentävä tietämys:

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median mahdollisuudet organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa tiedonluomisessa ja tiedon jakamisessa

Kollektiivinen älykkyys (collective intelligence) ja joukkoäly (wisdom of crowds)

 

Ilmoittautuminen:

TTY:n opiskelijat: POP -opinto-opas

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: